Thời khóa biểu

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
 CA SÁNG  THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017 Áp dụng từ tuần 01 ngày 05 tháng 09 năm 2016
THỨ TIẾT 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8
THỨ

HAI

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Văn – Luynh Cnghệ – Toàn Toán – N.Thủy Toán –  Hồng Cnghệ – Hoa Toán – B.Trâm Toán – Nhung Toán – Thư Tin – Nghị Sử –  Thu Sinh –  Thi Văn – Quyên Văn – Luật Toán – L.Thủy Địa-Thủy Lý –  Hương Văn – Tuyết
HAI 3 Văn – Luynh Anh – H.Vân Anh – Thùy Văn – Trang Toán – B.Trâm Sử – Diêp Toán – Nhung Văn – Tuyết Cnghệ – Toàn CD – Phượng Sử –  Thu Lý –  Hà Văn – Luật Toán – L.Thủy Anh – Trang Địa-Thủy Cnghệ –  Hương
4 Sử –  Thu Tin – Vi Cnghệ – Toàn Văn – Trang Toán – B.Trâm Anh – Ánh Tin – Thư Cnghệ – Hoa Văn – Tuyết Toán –  Hồng Anh – H.Vân Anh – Thùy Sinh –  Thi Anh – Trang Lý –  Mai Cnghệ –  Hương Toán – N.Thủy
5 Cnghệ – Toàn Sinh –  Thi Toán – N.Thủy Tin – Vi Sử – Diêp Toán – B.Trâm Cnghệ – Hoa Tin – Nghị Văn – Tuyết Toán –  Hồng CD – Phượng Sử –  Thu Anh – Thùy Lý –  Mai Văn – Luynh Anh – Ánh Địa-Thủy
THỨ

BA

1 Toán – L.Thủy Toán – Long Địa- Nguyên Cnghệ – Toàn CD –  Hoa Nhạc – Uyên Văn – Luật Anh – D.Vân Toán – Thư Văn – Lượng Toán –  Hồng Toán – Nhung VTC – Quyên Địa –  Thuận TTC – Quế Hóa – Hà Sinh –  Lan
2 Toán – L.Thủy Toán – Long Cnghệ – Toàn Địa- Nguyên Văn – Quyên Sinh – Hoa Nhạc – Uyên Anh – D.Vân Lý –  Cầm Văn – Lượng Toán –  Hồng Toán – Nhung Sử –  Hoa Văn – Luật Hóa – Hà Sinh –  Lan Lý –  Hương
BA 3 Tin – Vi Lý –  Hương Văn – Trang CD –  Hoa Văn – Quyên MT – Chung Sinh – Hoa Lý –  Cầm Toán – Thư TTC –  Trâm Văn – Lượng Địa –  Thuận Nhạc – Sơn TTC – Quế Sinh –  Lan TTC – N.Thái Anh – Ánh
4 Địa- Nguyên Văn – Luynh MT – Chung Nhạc – Sơn Tin – Vi Tin – Thư Cnghệ – Hoa Sinh – Hoa Sử –  Hoa Lý –  Xuân Văn – Lượng Văn – Quyên Địa –  Thuận Văn – Luật Toán – L.Thủy Văn – Trang Hóa – Hà
5 Lý –  Hương Văn – Luynh Tin – Vi MT – Chung Nhạc – Sơn Cnghệ – Hoa Anh – Ánh Sử –  Hoa Sinh – Hoa Cnghệ –  Hương Lý –  Xuân TTC –  Trâm Văn – Luật Sinh –  Lan Toán – L.Thủy Văn – Trang TTC – N.Thái
THỨ

1 Cnghệ – Toàn CD –  Ngọc Sử –  Thu Sinh –  Lan Anh – Tuyết Văn – Lượng Toán – Nhung Địa-Thủy MT – Linh Địa- Nguyên Anh – H.Vân Cnghệ –  Hà Văn – Luật Nhạc – Uyên Sử –  Hoa Toán – N.Thủy Anh – Ánh
2 CD –  Ngọc Tin – Vi Toán – N.Thủy Sử –  Thu Anh – Tuyết Văn – Lượng Toán – Nhung MT – Linh Văn – Tuyết Anh – H.Vân Cnghệ –  Hà Hóa – Hoa Văn – Luật Hóa – Toàn Nhạc – Uyên Lý –  Hương Toán – N.Thủy
3 Tin – Vi Cnghệ – Toàn Sinh –  Lan Địa- Nguyên Địa-Thủy Anh – Ánh Sử –  Hoa Tin – Nghị Nhạc – Thu Sinh –  Thi Hóa – Hoa Toán – Nhung Anh – Thùy Văn – Luật Cnghệ –  Hương Nhạc – Uyên Toán – N.Thủy
4 Sinh –  Thi Nhạc – Sơn CD –  Ngọc Văn – Trang Sinh –  Lan Sử – Diêp Anh – Ánh Văn – Tuyết Địa-Thủy Văn – Lượng Địa- Nguyên Toán – Nhung TTC –  Trâm Anh – Trang Lý –  Mai Toán – N.Thủy Lý –  Hương
5 Nhạc – Sơn Địa- Nguyên Văn – Trang Anh – Thùy Sử – Diêp Cnghệ – Hoa Văn – Luật Văn – Tuyết Tin – Nghị Văn – Lượng TTC –  Trâm Sinh –  Thi Hóa – Toàn Lý –  Mai Anh – Trang Anh – Ánh Sử –  Hoa
THỨ

NĂM

1 Anh – H.Vân Sử –  Thu Anh – Thùy Toán –  Hồng Toán – B.Trâm Địa- An Sử –  Hoa Toán – Thư Anh – D.Vân Lý –  Xuân Hóa – Hoa Văn – Quyên Toán – Nhung Văn – Luật Văn – Luynh Văn – Trang Văn – Tuyết
2 Sử –  Thu Anh – H.Vân Anh – Thùy Toán –  Hồng Toán – B.Trâm CD –  Hoa Địa- An Toán – Thư Anh – D.Vân Hóa – Hoa Lý –  Xuân Văn – Quyên Toán – Nhung Văn – Luật Văn – Luynh Văn – Trang Văn – Tuyết
NĂM 3
4
5
THỨ

SÁU

1 Anh – H.Vân Sinh –  Thi Sử –  Thu Lý –  Hà Văn – Quyên Văn – Lượng Sinh – Hoa Văn – Tuyết Cnghệ – Toàn Nhạc – Sơn Toán –  Hồng Địa –  Thuận CD – Phượng Sinh –  Lan Hóa – Hà Địa-Thủy CD –  Thu
2 Sinh –  Thi Sử –  Thu Toán – N.Thủy Anh – Thùy Văn – Quyên Văn – Lượng Lý –  Xuân Sinh – Hoa Văn – Tuyết Anh – H.Vân Toán –  Hồng Nhạc – Sơn Địa –  Thuận CD – Phượng Toán – L.Thủy Sử –  Hoa Địa-Thủy
SÁU 3 Toán – L.Thủy Văn – Luynh Địa- Nguyên Cnghệ – Toàn Tin – Vi Lý –  Xuân Tin – Thư Địa-Thủy Sinh – Hoa Toán –  Hồng Nhạc – Sơn CD – Phượng Lý –  Hà Địa –  Thuận Sinh –  Lan VTC – Quyên Hóa – Hà
4 Địa- Nguyên Văn – Luynh Tin – Vi Anh – Thùy Anh – Tuyết Anh – Ánh MT – Chung Toán – Thư Sử –  Hoa Văn – Tuyết Văn – Lượng Sinh –  Thi Cnghệ –  Hà Hóa – Toàn Toán – L.Thủy Hóa – Hà Sinh –  Lan
5 MT – Chung Địa- Nguyên Nhạc – Sơn Tin – Vi Lý –  Xuân Sinh – Hoa Anh – Ánh Sử –  Hoa Địa-Thủy Toán –  Hồng Văn – Lượng Anh – Thùy Hóa – Toàn Toán – L.Thủy Văn – Luynh Sinh –  Lan Văn – Tuyết
THỨ

BẢY

1 Anh – H.Vân MT – Chung Văn – Trang Sinh –  Lan Cnghệ – Hoa Tin – Thư Địa- An Anh – D.Vân CD –  Hoa VTC – Lượng Địa- Nguyên Lý –  Hà Sinh –  Thi VTC – Luật Văn – Luynh CD –  Thu Nhạc – Uyên
2 Văn – Luynh Anh – H.Vân Văn – Trang Sử –  Thu MT – Chung Địa- An CD –  Hoa Nhạc – Uyên Anh – D.Vân Địa- Nguyên Sinh –  Thi Hóa – Hoa Lý –  Hà Toán – L.Thủy Địa-Thủy Toán – N.Thủy Văn – Tuyết
BẢY 3 Văn – Luynh Toán – Long Sinh –  Lan Văn – Trang Địa-Thủy Toán – B.Trâm Văn – Luật Cnghệ – Hoa Toán – Thư Sinh –  Thi Văn – Lượng Văn – Quyên Toán – Nhung Sử –  Hoa CD –  Thu Toán – N.Thủy Văn – Tuyết
4 Toán – L.Thủy Toán – Long Lý –  Hà Toán –  Hồng Sinh –  Lan Toán – B.Trâm Văn – Luật CD –  Hoa Toán – Thư Hóa – Hoa VTC – Lượng VTC – Quyên Toán – Nhung Cnghệ –  Hương VTC – Luynh Văn – Trang VTC – Tuyết
5 SHL – Luynh SHL-T.Hương SHL -L.Thu SHL – Trang SHL – Hoa SHL – Trâm SHL – Nhung SHL – Tuyết SHL – Thư SHL – Hồng SHL – Thi SHL – Quyên SHL – Hà SHL – T.Luật SHL – L. Thủy SHL – N.Thủy SHL-H.Thủy
Tam Kỳ, ngày 01  tháng 09  năm 2016
P. HIỆU TRƯỞNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *