CƠ CẤU TỔ CHỨC

  • Tổ chức xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường.
  • Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà trường
  • Quản lý toàn diện giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên.
  • Tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ, sản xuất và cung ứng dịch vụ, liên kết hợp đồng, hợp tác với các tổ chức và cá nhân.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật.
  • Tổ Văn phòng đồng hành cùng sự thành lập nhà trường, đến nay tổ gồm phần lớn các thành viên đều rất trẻ tuổi, nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong công tác.
  • Tổ Văn phòng là tổ có đặc thù riêng, có thể nói là hoàn toàn khác với các tổ chuyên môn khác. Nhiệm vụ của tổ là đảm trách các công việc hành chính của trường; tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu; phục vụ công tác dạy và học trong nhà trường. Tổ bao gồm nhiều bộ phận như: Bảo vệ, Giáo vụ, Kế toán, Thủ quỹ, Thư viện, Văn thư, Y tế….
  • Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong trong bộ máy tổ chức, quản lý của Nhà trường. Các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ, tổ chức Đảng, đoàn thể nhằm thực hiện chiến lược phát triển, chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục.
  • Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị.